உண்மையான மனைவி
கணவனுடைய
இல்லத்தில் அடிமை;
இதயத்தில் அரசி.

-ரஸ்கின்