நீ உனக்குள்ளேயே உற்றுப்பார்
பீரிட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஆற்றலின்
ஊற்றுக்கண் தெரியும்.

-எமெர்சன்