நான் எல்லா உதவிகளுக்கும்
என்னையே நம்புகிறேன்.

-கவிஞர் வர்ஜில்