அறிவாளிக்கு விதி பெரிது.
முட்டாள்களுக்கு மதி பெரிது.

-ஓர் அறிஞர்