அதிர்ஷ்டம்
வீரனைக் கண்டு அஞ்சுகிறது;
கோழைகளைத் திணறடிக்கிறது.

- செனேகா