காலம் மாறும்போது
அதனோடு சேர்ந்து நாமும்
மாறுவது தான் புத்திசாலித்தனம்.

- ஜான் ஓவன்