வாழ்க்கைச் சக்கரம் நிற்காமல்
உருண்டு கொண்டிருக்க வேண்டுமானால்
நமக்கு ஆசை அவசியம்.

-சாமுவேல் ஜான்சன்