கோபம் வரும்போது
இரவும் பகலும் கடுமையாக
உழைக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
உங்களிடமுள்ள அதிக அளவு சக்தியை
இப்படிப் பயனுள்ள வழிகளில் செலுத்த
இது ஒரு நல்ல வழி. கோபமும் குறையும்.

- ஹெச். ஹில்