பயிர் செய்யும்போது
ஒருவன் தனியாக உழைக்கிறான்.
அறுவடை செய்யும்போது
நண்பர்கள் சுற்றி வளைக்கிறார்கள் .

- வாரியார்