காலம் கடந்து கண்ட உண்மையும்
பருவம் கடந்து செய்த கடமையும்
நரகமாகும்.

- எட்வர்ட்ஸ்