உங்களால் எது முடியுமோ அல்லது முடியும் என்று
எதைக் கனவு காண்கிறீர்களோ
அதை உடனே செய்யத் துவங்குக.
துணிச்சலில் மேதைமை இருக்கிறது.
பலம் இருக்கிறது.
மந்திர சக்தி இருக்கிறது.
இப்போதே தொடங்குக.

- கதே