துருப்பிடித்து அழிவதை விட
தேய்ந்து அழிவது சிறந்தது.

- ரிச்சர்ட் கம்பர்டேன்ட்