ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒரு தீய பழக்கத்தை
வேரோடு களைந்து விடுங்கள்.

- பெஞ்சமின்