முயற்சி என்பது ஒரு தடாகம்.
அதில் நீந்தி கரை சேரும்போது 
ஏற்படுவது போன்ற இன்பம் 
உலகத்தின் வேறு எந்த ஒன்றிலும் 
கிட்டுவதில்லை.

-ஷேக்ஸ்பியர்