தன் குறை எது எனக் கண்டுபிடித்தல்
அறிவின் சிகரமாகும்.

- இங்கிலாந்துப் பழமொழி