நன்றியுள்ள மனிதன் எது சொன்னாலும் நம்பலாம்.
அவன் துரோகம் செய்யமாட்டான்.

-ஸ்பெயின் பழமொழி