ஒவ்வொரு பெண்ணிற்கும்
தன் பண்பை விட அழகே
முக்கியமானதாகத் தோன்றுகிறது.

- ஜெர்மானியப் பழமொழி