சந்தேகப்படுபவன்
மாலுமியில்லாத கப்பல் போல
துன்பக் கடலில் தத்தளிப்பான்.

- ராஜாஜி