ஒவ்வொரு செயலையும்
வாழ்க்கையின் இறுதிச் செயல் போல்  செய்தால்
சீக்கிரம் முன்னேறலாம்.

- மார்க்கஸ்