வாழ்க்கையை அதிகமாக நேசிப்பவர்களால் தான்
நன்கு செயல்பட முடியும்.

- தாமஸ் ஏ கெம்பிஸ்