உண்மைக் காதல்
கண்களால் வருவதில்லை
மனத்தால் வருகிறது.

- ஷேக்ஸ்பியர்