எச்சரிக்கைதான்
விவேகத்தின் தலைக் குழந்தை.

- விக்டர் ஹியுகோ