ஆபத்தை இன்னொரு ஆபத்தைக் கொண்டுதான்
வெல்ல முடியும்.

- சைரஸ்