ஏமாற்றுபவர்களை ஏமாற்றுவதென்பது
சுவையான விஷயம்.

- மாண்டெயின்