அகத்தில் பரிசுத்தமாயிருப்பவர்களை
புறத்தில் அதுவே பித்தளைச் சுவராக நின்று காக்கும்.

- ஹொரேஸ்