மிகவும் மரியாதைக்குரியவர் அன்னையே;
மிகவும் கசப்பானது தனிமையே;
மிகவும் துயரமானது மரணமே.