வறுமை, பாவத்தின் பலன் அல்ல;
பணமே வாழ்வின் குறி அல்ல.

-ரஷ்ய பழமொழி