எவர் பேசுவதையும் கேட்டுக்கொள்;
ஆனால் சிலரிடமே பேச்சு  கொடு.

எவர் துன்பத்தையும் தெரிந்து கொள்;
ஆனால் உன் கருத்தை கூறிவிடாதே.

-ஷேக்ஸ்பியர்