ஏழையாய் இருப்பதில்லை என்று
உறுதியாக முடிவு செய்யுங்கள்;
எப்பொழுதும் உங்களிடம் இருப்பதைவிடக்
குறைவாகவே செலவு  செய்யுங்கள்.

- சாமுவேல் ஜான்சன்