பேசிக்கொண்டே இருந்தால் முடிவில்  பேச்சுதான் மிஞ்சி நிற்கும்.
ஒரு அடி நிலம் கூட வாங்க முடியாது.
செயல்பட்டுக் கொண்டே இருந்தால்
அது தேவையான அளவு நிலத்தையும் செல்வத்தையும்
முடிவில் தரும்.

- இங்கிலாந்து பழமொழி