பிரியமான வேலை எதுவும் கஷ்டமானதே அல்ல.

-ஹென்றி போர்ட்