ஓய்வு ஓர் அழகான ஆடை.
ஆனால், அது இடைவிடாமல் அணியத் தக்கதன்று.

- போர்த்துகீசியப் பழமொழி