மிகக் கூர்மையாக இருக்க விரும்பாதீர்கள்;
உங்களையே வெட்டிக்கொள்வீர்கள்.

- இத்தாலி பழமொழி