மதங்களின் பெயரால் சண்டையிட்டுக் கொள்வது
மதங்களை அவமதிப்பதாகும்.

- தாகூர்