உலகோடு அனுசரித்துப் போகாத குணமே
கலை அனைத்துக்கும் அடிப்படை.

- பென்ஹான்