இரவில் தென்படுகிற மின்மினிப் பூச்சி
உலகத்துக்குத் தான் தான் வெளிச்சம் கொடுப்பதாக
எண்ணிக்கொள்கிறது.

-ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்