துன்பத்தையும் துயரத்தையும்
சகித்துக் கொள்வதைவிட
வாழ்க்கையில்
பெரிய அனுபவம் கிடையாது.

- சாமுவேல் ஜான்சன்