நீங்கள் எதை செய்தாலும்
உங்கள் உள்ளத்திற்கும் உலகத்திற்கும்
உண்மையாகவே நடந்து கொள்ளுங்கள்.

- மகாத்மா காந்தி