உங்களை அதிகமாக சிந்திக்க வைக்கிற
புத்தகங்களே உங்களுக்குப் பயனுள்ளவை.

- பார்க்கர்