சோம்பல் என்பது
மனத்தின் உறக்கம் தான்.

- பிரெஞ்சுப் பழமொழி