திருமண வாழ்வு நிம்மதியாய் இருக்க
இருவர் தேவை.
மண வாழ்வு முறிய
ஆண் அல்லது பெண்
ஒருவரே போதும்.

-ஹெர்பெர்ட் சாமுவேல்