நம் தொடக்கங்களை
நாம் நன்கு கவனித்துக் கொள்வோம்.
முடிவுகள்
தாமாகவே சமாளிக்கப்படும்.

- அலெக்ஸ் கிளார்க்