மரியாதையாய் கேட்டால்
கோட்டைகளும் உங்களுக்கு வழி விடும்.

- செக்கோஸ்லேவியப் பழமொழி