காதல், நெஞ்சில் ஒரு பொறியாகத்தான் இருக்கிறது;
ஆனால் நாவிலோ அது பெரும் காவியமாய் இருக்கிறது.

- லாங்க்பெல்லொ