ஒருவனின் சாதாரண செலவுகள்
அவன் வருவாயில்
பாதி அளவில் தான் இருக்க வேண்டும்.

- பேகன்