கெட்ட செய்திகளை விட
அதிர்ஷ்டத்தைத் தாங்கத்தான்
பெருங்குணங்கள் தேவை.

- மிரான்ஸ்