ஒரு ஆணி ஒரு லாடத்தைக் காக்கும்;
ஒரு லாடம் ஒரு குதிரையைக் காக்கும்;
ஒரு குதிரை ஒரு வீரனைக் காக்கும்;
ஒரு வீரன் ஒரு நாட்டையே காப்பான்.

- துருக்கிப்  பழமொழி