ஒன்றை மட்டும் நன்கு தெரிந்து வைத்துகொள்ளுங்கள்.
உலகின் பிரச்னையைத் தீர்க்க பிறந்தவனல்ல மனிதன்.
தான் செய்ய வேண்டியதை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டு
அதைக் கருணையின் எல்லைக்கு உட்பட்டு
செய்து முடிக்கப் பிறந்தவன் தான் மனிதன்.

- கதே