ஒவ்வொரு மாற்றத்திற்கும்
ஒரு காரணம் உண்டு.
காரணமின்றி விளைவில்லை.

- புத்தர்