வில்லாய் வளை;
அதே சமயம்
வளைந்த போதெல்லாம்
அம்பாய் பாயாதே.

- கதே